ფულის მოძრაობა

service_image-1110x550

ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა

აუდიტორული კომპანია ფინანსური ოფისის ბუღალტრული მომსახურება ეხმარება ჩვენს კლიენტებს კონცენტრირება მოახდინონ მათ ძირითად საქმიანობაზე და არ დახარჯონ ზედმეტი დრო და ენერგია საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხების დარეგულირებაზე.

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება აუცილებელია ნებისმიერი ბიზნეს ერთეულისთვის, რადგან იგი ასახავს საწარმოს სამეურნეო საქმიანობას და ქმნის საინფორმაციო სისტემას, რომელიც საშუალებას იძლევა, ფულად საზომში განისაზღვროს საწარმოს აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, შემოსავლები და ხარჯები, რის საფუძველზეც ხდება მიმდინარე და წლიური ფინანსური ანგარიშგების შედგენა და გადასახადების სწორი ადმინისტრირება.

ჩვენთან ურთიერთობისას კლიენტის ძირითად ვალდებულებას წარმოადგენს კომპანიის სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტაციის შექმნა და ჩვენთვის მისი დროული მოწოდება.

ბიზნესის ზრდა

  • One
  • Two

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება აუცილებელია ნებისმიერი ბიზნეს ერთეულისთვის, რადგან იგი ასახავს საწარმოს.

სტრატეგიები

ჩვენთან ურთიერთობისას კლიენტის ძირითად ვალდებულებას წარმოადგენს კომპანიის სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტაციის შექმნა და ჩვენთვის მისი დროული მოწოდება.

  • კომპანიის ბუღალტრულ აღრიცხვაში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და პოლიტიკის განსაზღვრა;
  • პირველადი დოკუმენტების შემოწმება სისრულეზე და საგადასახადო მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე;
  • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;

კვლევები ბიზნეს გეგმის მიხედვით